Žaidimas „Panevėžys iš naujo“


ŽAIDIMO TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

VšĮ Panevėžio plėtros agentūros

Direktoriaus įsakymu 2021-07-02 Nr. V-16

ATNAUJINTA

VšĮ Panevėžio plėtros agentūros

Direktoriaus įsakymu 2021-08-19 Nr. V-20

VŠĮ PANEVĖŽIO PLĖTROS AGENTŪROS ŽAIDIMO „PANEVĖŽYS IŠ NAUJO“ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Žaidimą „Panevėžys iš naujo“ organizuoja ir vykdo VšĮ Panevėžio plėtros agentūra (toliau – Organizatorius) įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą verslo plėtros sąlygų gerinimo projektą „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ (toliau – Projektas). Viena iš projekto sudedamųjų dalių – rinkodaros kampanija ir testas-žaidimas „Panevėžys iš naujo“ (toliau – Žaidimas). 

2. Žaidimas atliepia Projekto ir rinkodaros kampanijos „Kodėl Panevėžys?“ sudedamosios dalies veiklas ir tikslus. 

3. Žaidimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VšĮ Panevėžio plėtros agentūros įgyvendinamos rinkodaros kampanijos, kurios dalis yra Žaidimas, tikslus, Žaidimo organizavimo tvarką ir kitas sąlygas.  

II SKYRIUS 

ŽAIDIMO IDĖJA IR TIKSLAS 

4. Siekiant kurti Panevėžio, kaip patrauklios vietos gyventi ir dirbti įvaizdį, įgyvendinama rinkodaros kampanija nacionaliniu lygmeniu. Pasirinkta kampanijos tikslinė auditorija – jaunos šeimos, kurių bent vienas iš narių yra panevėžiečiai. Antrinė – ne panevėžiečiai, svarstantys galimybę keisti gyvenamąją vietą. 

5. Kampanijos principas – turi tai pamatyti, kad patikėtum. Įtraukiančia forma – testo-žaidimo formatu – jaunos šeimos kviečiamos atvykti į Panevėžį ir aplankyti tam tikras vietas, kurios padėtų suformuoti Panevėžio, kaip potencialios vietos gyventi ir dirbti, įvaizdį. 

III SKYRIUS 

ŽAIDIMO TRUKMĖ IR REGISTRACIJOS TVARKA 

6. Žaidimo trukmė: nuo 2021 m. liepos 20 d. iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. imtinai. 

7. Registracija žaidimo prizų laimėjimui vykdoma išsprendus testą „Panevėžys iš naujo“. 

8. Testą sudaro 12 klausimų, jis patalpintas adresu: https://www.panevezysnow.lt/testas/ 

9. Dalyviai, išsprendę testą, pateikia užpildytą nustatytos formos registracijos anketą. Už anketoje nurodytų duomenų teisingumą atsako dalyvis.  

10. Žaidimo dalyviai registracijos anketoje nurodo šią informaciją: vardas, pavardė, e. pašto adresas ir miestas, kuriame gyvena. 

11. Registracijos anketą, išsprendus testą galima pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. imtinai. 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI ŽAIDIMO DALYVIAMS 

12. Žaidimo dalyvis (toliau – Dalyvis) – bet kuris fizinis asmuo, kuris sprendžia testą ir užpildo dalyvio registracijos anketą. 

13. Dalyviai yra atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą. 

V SKYRIUS 

ŽAIDIMO PRIZAI 

14. 3 vnt.: Nakvynė žaidimo organizatorių parinktame viešbutyje Panevėžyje šeimai (2–5 asmenims) ir ekskursija su gidu Panevėžyje. 

15. 10 vnt.: 2 val. ekskursija šeimai (2–5 asmenys) su gidu, legendinis kepsnys „Čičinskas“pietūs žaidimo organizatorių parinktame Panevėžio restorane. 

16. 10 vnt.: legendinis kepsnys „Čičinskas“pietūs šeimai (2–5 asmenys) žaidimo organizatorių parinktame Panevėžio restorane ir pasirinktinai pasivažinėjimas drezina Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu, apsilankymas miesto dailės galerijoje arba Panevėžio kraštotyros muziejuje. 

17. Vienas dalyvis gali registruotis neribotą kiekį kartų, tačiau gali laimėti tik vieną prizą. 

18. Prizai į jokius kitus prizus ar piniginius ekvivalentus nekeičiami. 

VI SKYRIUS 

ŽAIDIMO LAIMĖTOJŲ RINKIMO TVARKA 

19. Iš visų žaidimo dalyvių, 2021 m. rugpjūčio 24 dieną žaidimo organizatorių sudaryta komisija, atsitiktiniu būdu, naudojant programinę įrangą, išrinks prizų laimėtojus. 

20. Apie žaidimo pabaigą bus publikuotas informacinis pranešimas žaidimo organizatorių interneto svetainėje www.panevezysnow.lt 

21. Žaidimo prizų laimėtojai bus informuoti e. paštu 2021 m. rugpjūčio 24 d., iškart po laimėtojų išrinkimo.   

22. Prizų atsiėmimas bus Organizatoriaus suderintas su laimėtojais asmeniškai e. paštu, nurodytu dalyvio registracijos anketoje. 

23. Informacija apie laimėjimą bus pateikta iš e. pašto adreso: info@panevezysnow.lt 

24. Informavimo apie laimėjimą metu Žaidimo dalyviui bus pranešama, kad prizo laimėtojo asmens duomenys (vardas ir pavardė) bus paskelbti viešai www.panevezysnow.lt. Tuo atveju jei Žaidimo laimėtojas nesutiks, jog jo asmens duomenys būtų skelbiami viešai arba nebus pasiekiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojų nustatymo momento, Organizatorius turi teisę anuliuoti laimėtojo rezultatus ir jam tenkančiu prizu apdovanoti kitą Žaidimo dalyvį, atrinktą šiose taisyklėse nustatyta tvarka. 

25. Prizus atsiimti / pasinaudoti laimėtojas įsipareigoja iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 

26. Tuo atveju, jei prizai Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, mokesčius, susijusius su laimėtais prizais, sumokės ir deklaruos Organizatorius. Šios prievolės įvykdymui, Organizatorius papildomai paprašys Žaidimo dalyvio nurodyti, ar laimėtojas ar jo šeimos nariai nėra Organizatoriaus darbuotojai. Jei dėl gyventojų pajamų mokesčio, sumokėto nuo gauto prizo, sumažės gautina iš valstybės pajamų mokesčio lengvata, Organizatorius šių negautų pajamų nekompensuos, taip pat neatlygins kitų papildomų su pasinaudojimu prizu susijusių išlaidų. 

VII SKYRIUS 

KOMISIJA   

27. Komisija sudaroma iš 3 (trijų) Organizatoriaus atstovų. 

28. Komisija, 2021 m. rugpjūčio 24 d., remiantis šio Aprašo nuostatomis, atsitiktiniu būdu išrenka prizų, nurodytų V skyriuje laimėtojus. 

29. Komisijos posėdžio rezultatai protokoluojami.   

VIII SKYRIUS 

KITOS ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

30. Prizo atsiėmimo būdą ir laiką laimėtojas ir Organizatorius suderins asmeniškai. 

31. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų. 

32. Žaidime negali dalyvauti ir į prizus pretenduoti Organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai, taip pat kiti asmenys, susiję su Žaidimo organizavimu. 

33. Informacija apie Žaidimą skelbiama oficialioje Organizatoriaus interneto svetainėje www.panevezysnow.lt 

34. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias konkurso taisykles ir (arba) nutraukti Žaidimą apie tai informavęs interneto svetainėje www.panevezysnow.lt 

35. Papildoma informacija apie Žaidimą ir prizus teikiama tel.: +370 616 39793 ir el. paštu: info@panevezysnow.lt 

IX SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

36. Įgyvendinus priemonę bus pradėtas formuoti Panevėžio, kaip patrauklios vietos gyventi ir dirbti, įvaizdis. Ilgalaikėje perspektyvoje tai padės išlaikyti arba pritraukti gyventojus, studentus ir turistus bei skatins investicijų pritraukimą ir verslo plėtrą, taip pat prisidės kuriant aukštos vertės darbo vietas. 

X BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

37. Už savalaikį Aprašo įgyvendinimą, įgyvendinimo priežiūrą ir Aprašo ar atskirų jo nuostatų pakeitimų inicijavimą atsakingas Organizatoriaus atstovas. 

Priedas Nr. 1 prie 2021 m. liepos 02 d. Nr. V-16 

direktoriaus įsakymo patvirtinto VšĮ Panevėžio 

 plėtros agentūros žaidimo „Panevėžys iš 

naujo“ organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 

  

Duomenų valdytojas: 

VšĮ Panevėžio plėtros agentūra 

Juridinio asmens kodas: 148328495, 

Registruotos buveinės adresas: Laisvės a. 11, LT-35200 Panevėžys 

  

  

VŠĮ PANEVĖŽIO PLĖTROS AGENTŪRA

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 13 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu: 

1. Duomenų valdytojas/duomenų tvarkytojas –  VšĮ Panevėžio plėtros agentūra (toliau – Įstaiga), buveinės adresas: Laisvės a. 11, LT-35200 Panevėžys, el. pašto adresas info@panevezys.lt   

2. Duomenų saugos pareigūno kontaktai: tel. +370 615 42419, el. p. info@panevezysnow.lt 

3. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: 

3.1        vardas, pavardė; 

3.2        el. pašto adresas; 

3.3        miestas; 

3.4        laimėjimo atveju pateiktas telefono numeris; 

3.5        informacija ar Žaidimo dalyvis (laimėjimo atveju) ar jo šeimos narys yra Organizatoriaus darbuotojas (mokesčių sumokėjimo tikslu). 

4.           Duomenų tvarkymo tikslai. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais: 

4.1        Žaidimo administravimo tikslu; 

4.2        Prizų laimėtojų nustatymo ir paskelbimo tikslais; 

4.3        Mokesčių už laimėtus prizus sumokėjimo tikslais, kai toks tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį. 

5.                Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a p.). 

6.                Duomenų šaltinis. Nurodyti Jūsų duomenys gauti iš Jūsų, kuomet siekiant dalyvauti Žaidime savanoriškai yra pildoma anketa. 

7.                Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti: 

7.1        duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą); 

7.2         valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.); 

7.3         kitiems fiziniams / juridiniams asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

8.                Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Įstaigai turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių. 

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo maloniai prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 2 punkte nurodytais kontaktais. 

9.                Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Atšaukę sutikimą nebegalėsite dalyvauti Žaidime. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

10.            Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi vieną mėnesį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. 

11.             Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

 

12.            Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Įstaigos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).