Naujienos

2022-uosius Panevėžys pasitiko atsinaujinimo sūkuryje

2022 01 05


Praėjusieji metai Panevėžiui buvo intensyvūs – užbaigti, pradėti ir tęsiami įvairūs miesto infrastruktūros, investicijų projektai, dėl kurių miestas nuolatos keičiasi, tampa jaukesnis, gražesnis ir patogesnis tiek panevėžiečiams, tiek miesto svečiams.

„Apžvelgdamas praėjusius metus išskirčiau keletą akcentų: itin aktyvų investicinių projektų įgyvendinimą, miesto infrastruktūros tobulinimą, sėkmingą STEAM centro plėtrą, Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektą, kurio įgyvendinimas taps ženkliu postūmiu ne tik Panevėžio, bet ir visos Lietuvos kultūriniame gyvenime“, – sako Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas ir priduria, kad Panevėžys turi dar labai daug potencialo. „Kasmet miesto atsinaujinimas įgauna vis didesnį pagreitį. Tam, kad tai būtų užtikrinta, Savivaldybės komanda drauge su partneriais parengė naują miesto strateginį plėtros planą, pagal kurį miesto siekis iki 2030 m. per įgytas patirtis bei įgyvendinamus pokyčius dar labiau sustiprinti miesto pažangą įvairiose srityse“, – teigia R. Račkauskas.

2021 m. gruodžio mėn. pabaigoje Panevėžio miesto savivaldybės taryba pritarė Panevėžio strateginiam 2021–2027 m. plėtros planui (SPP). Šis SPP – tai kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatyta bendroji Panevėžio miesto savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti, įgyvendinimo etapai.

Plano rengimo metu atliktos įvairiapusiškos analizės padėjo nustatyti dabartinę miesto situaciją šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, įvertinti plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę savivaldybės vykdomai politikai, nustatyti vidinius ir išorinius miesto aplinkos veiksnius, darančius didžiausią poveikį miesto konkurencingumui ir patrauklumui. Rengiant gyventojų nuomonės tyrimus, viešąsias diskusijas, į plano rengimą buvo įtraukta ir miesto gyventojų nuomonė ir lūkesčiai, taip pat sudarytos teminės darbo grupės, kurių susitikimų metu buvo sprendžiami miestui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, padėsiančios kurti nuoseklią miesto plėtrą. Buvo nagrinėjami nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens strateginio planavimo dokumentai, reguliariai vykdant surinktos informacijos analizę ir teikiant pasiūlymus.

Naujame miesto SPP iškelta siekiamybė, kitaip vadinama vizija – Panevėžys 2030 – patirtys, pokyčiai, pažanga. Panevėžys – miestas, turtingas savo istorija, kultūra, pramone ir jį kuriančiais, garsinančiais miestiečiais. Tai sukuria tvirtą pagrindą tolesniam darniam miesto vystymuisi, siekiant tapti dar pažangesniu, inovatyvesniu, veržliai atsinaujinančiu ir modernėjančiu miestu. Miesto pagrindas – svarbūs glaudūs ryšiai – jungtys tarp miesto ir priemiesčio, regiono, Europos, tarp skirtingų poreikių ir pomėgių miestiečių, patirties ir pokyčių siekimo. Todėl miesto vizija grindžiama jungtimis – tarp praeities ir ateities, senosios ir naujosios miestiečių kartų, švietimo ir inovatyvaus verslo, kultūros ir aktyvios bendruomenės.

Vizijos įgyvendinimui užtikrinti suformuotos ilgalaikės strategijos kryptys, įvardijamos prioritetais – I „Darni visuomenė, kurianti miesto kultūrą“, II „Miestas, vystantis tvarią aplinką“, III „Bendrystė, plėtojanti ateities ekonomiką“ ir horizontalusis, apjungiantis visus tris pirmuosius prioritetus, – „Sumanus miestas, jungiantis patirtis, pokyčius ir pažangą“. Prioritetų įgyvendinimas SPP detalizuojamas per iškeltus tikslus ir uždavinius. Iš viso suformuluota 12 tikslų, 36 uždaviniai ir atitinkamai kiekvienam uždaviniui pritaikytos priemonės. 

Panevėžio miesto savivaldybės SPP įgyvendinti bus naudojamos savivaldybės ir valstybės biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos lėšos, kurios apima privačias lėšas, kitų finansavimo mechanizmų lėšas ir t. t. 

Parengtame plane numatytos už plano įgyvendinimą atsakingos institucijos, įstaigos, organizacijos ir struktūriniai padaliniai, išskirta strateginio plėtos plano įgyvendinimo stebėsenos sistema, kurią sudaro kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių sistema. Taip pat patvirtinta SPP priežiūra, kuri bus vykdoma remiantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Panevėžio miesto strateginio plėtros 2021–2027 metų plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu.

SPP pradėtas rengti dar 2020 m., besibaigiant ankstesniojo miesto strateginio plėtros plano vykdymo laikotarpiui, padedant UAB „Eurointegracijos projektai“ strateginio valdymo konsultantams.

Informacija: Panevėžio miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius