Naujienos

Vyksta konkursas Panevėžio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti

2023 01 18


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Panevėžio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti.

„Jeigu tikite, kad profesinis mokymas yra perspektyvus pasirinkimas, kad profesinis mokymas gali būti inovacijų varikliu ir pamatu skaitmeninei ir žaliajai transformacijai, jei profesinę mokyklą matote kaip vietą, kur gali būti išpildyti asmens, darbo rinkos ir šalies ekonomikos poreikiai, tuomet nuoširdžiai kviečiu Jus pretenduoti į Panevėžio mokymo centro vadovo (-ės) poziciją, –  sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė. – Profesinio mokymo įstaigos vadovo (-ės) darbas labai įdomus ir kupinas iššūkių. Turėsite galimybę prisidėti tiek prie profesinio mokymo prestižo kėlimo, siekiant įtvirtinti jį kaip lygiavertę atsvarą tradicinei mokyklai, tiek prie viso regiono žmogiškųjų išteklių vystymo. Todėl ieškome ambicingo ir iššūkius drąsiai priimančio lyderio, kuris, įgyvendindamas įstaigai keliamus tikslus ir uždavinius, prisidėtų prie darbo rinkos poreikius atliepiančios profesinio mokymo sistemos kūrimo, profesinio mokymo kokybės gerinimo ir jo prestižo didinimo.“

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams (-ėms):

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas).

2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydamas formaliojo profesinio mokymo programas, teikia Centras.

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių  ir savivaldybių  švietimo  įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai).

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų met ųšvietimo organizavimo ir (ar priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. sausio 12 d.
Pretendentų atrankos posėdis vyks 2023 m. balandžio 18 d.
Dokumentai gali būti pateikiami ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 5 d. (įskaitytinai).

Informacijos bukletas pretendentams (-ėms) čia.

Išsamiau apie Panevėžio mokymo centro direktoriaus konkursą ir reikalavimus, taip pat pateiktinų dokumentų sąrašas čia.