Naujienos

Nauja iniciatyva žmogiškųjų išteklių užtikrinimui Panevėžio regiono darbo rinkoje

2021 07 09


Panevėžyje augant darbdavių skaičiui, skelbiančiam apie planuojamą verslo plėtrą ir kuriamas naujas darbo vietas, nuolat akcentuojamas, kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Visuomenės senėjimas ir vis dar jaučiamos buvusių emigracijos bangų pasekmės – žmogiškųjų išteklių pasiūlos iššūkiai su kuriais šiandien susiduria patrauklią aplinką investicijoms siekiantis kurti Panevėžys. Šios problemos sprendimui Panevėžio plėtros agentūra šiais metais atliks ilgalaikę Panevėžio regiono darbo rinkos poreikių prognozę, kurios tikslas – didinti Panevėžio regiono investicinį patrauklumą, gerinant švietimo paslaugų atitiktį darbo rinkos poreikiams.

Remiantis aktualiais darbo rinkos poreikių duomenimis, Panevėžio plėtros agentūra siekia efektyviai panaudoti regione jau turimus žmogiškuosius išteklius ir tikslingai pritraukti naujų. Bendradarbiaujant su profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigomis bei darbdaviais, bus parengta 2021–2025 metų žmogiškųjų išteklių poreikių Panevėžio regione prognozė.

„Panevėžys jau kurį laiką dirba įgyvendindamas pasirinktą regiono strategijos tikslą tapti Pramonės 4.0 centru. Šiuo metu Panevėžio regione kuriama nauja profesinio orientavimo programa. Ją papildys ir Panevėžio plėtros agentūros rengiama ilgalaikė darbo rinkos poreikių prognozė. Padėdami jaunimui priimti motyvuotą sprendimą rinktis paklausiausias profesijas regione, prisidėsime prie mažėjančio specialistų skaičiaus trūkumo ir augančio verslo aplinkos konkurencingumo“, – teigia Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

„Vienas iš mūsų agentūros tikslų – rinkti, sisteminti ir dalintis aktualia informacija, galinčia padėti regione veikiančioms institucijoms didinti tiek savo, tiek regiono konkurencingumą. Taip prisidedama prie patrauklios vietos gyventi, studijuoti ir dirbti kūrimo“, – teigia šios iniciatyvos kuratorė, Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė.

Besirenkančių aktualias studijų programas – nedaug

Pernai metais Panevėžio plėtros agentūros inicijuota studentų skaičiaus didinimo Panevėžio regione studija atskleidė, kad regione veikiančias profesines ir aukštąsias mokyklas daugiausia renkasi Panevėžio regiono gyventojai. 2020 m. buvo fiksuojamas profesinių mokyklų pirmakursių skaičiaus augimas, tačiau inžinerinių specialybių, aktualių Pramonės 4.0 kryptį pasirinkusiam regionui, populiarumas nėra didelis.

Panevėžio regione įsikūrusios žinomos užsienio kapitalo inžinerinės pramonės įmonės pagrindžia miesto poreikį plėtoti inovatyvias pramonės kryptis. Panevėžyje sukurtos itin palankios sąlygos įsidarbinti robotikos ir automatizavimo, mechatronikos sričių specialistams, tačiau besirenkančių studijuoti šios srities specialybes yra nedaug.

„Tai, kad moksleiviai rinktųsi studijų kryptis, atitinkančias darbo rinkos poreikius, svarbu tiek Panevėžio miestui, tiek čia veikiančioms įmonėms. Todėl būtina išgirsti verslo poreikius ir lūkesčius, o tam gali pasitarnauti vykdoma tikslinga ir reprezentatyvi apklausa, – teigia „Investuok Lietuvoje“ regionų plėtros projektų vadovė Birutė Kurbanovaitė.

Kaip puikų panašios iniciatyvos pavyzdį, vykdomą kitame Lietuvos regione, B. Kurbanovaitė pateikia Šiaulius. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų švietimo komitetas inicijavo ir praėjusių metų pabaigoje atlikto reikalingiausių specialistų per ateinančius tris metus poreikio analizę. Apklausoje dalyvavo daugiau nei šimtas įmonių. Atlikus rezultatų analizę, vyko susitikimai su regiono švietimo įstaigomis, o regiono problematika buvo pristatyta Švietimo mokslo ir sporto bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms.

„Noriu pabrėžti, kad švietimo iniciatyvose labai svarbus verslo dalyvavimo aspektas – tiek kaip rodiklis moksleiviams, besirenkantiems studijas, tiek švietimo įstaigoms, kaip bendradarbiavimo partneriams, siekiant žengti koja kojon su naujovėmis“, – prideda B. Kurbanovaitė.

Esamų darbo rinkos poreikių prognozių nepakanka

Šios Panevėžio plėtros agentūros rengiamos prognozės tikslas – ne tik paskatinti aktualiais duomenimis pagrįstą švietimo ir verslo įstaigų bendradarbiavimą, identifikuoti labiausiai trūkstamų ar perteklinių specialistų skaičių, tačiau ir inicijuoti naujų mokymo be perkvalifikavimo programų vykdymą regione, pritraukti stojančiuosius į jau siūlomas regionui aktualias mokymo programas. Praktika rodo, kad sudarytos palankios sąlygos įgyti reikiamą profesiją regione padidina tikimybę, jog specialistas atlikęs praktiką regiono įmonėje čia pasirinks ir darbo vietą.

Šiuo metu Užimtumo tarnyba skelbia paklausiausių profesijų sąrašą vieneriems metams, o dauguma profesijų programų apima ilgesnį laikotarpį. Mokinio studijų krypties pasirinkimą lemia ir pasirinkta mokinio profiliavimo kryptis gimnazijoje, kurios sprendimui taip pat aktuali informacija apie ateities įsidarbinimo perspektyvas.

2020 m. Panevėžio plėtros agentūros atlikta Panevėžio mokyklų 6, 8 klasių ir 1–4 gimnazinių klasių mokinių apklausa atskleidė, kad tik 23 proc. jų planuoja studijuoti Panevėžyje. Neplanuojantieji likti studijuoti tokią galimybę apsvarstytų, atsižvelgdami į siūlomą aukštą studijų kokybę, bei geras įsidarbinimo galimybes ir mokymo programų, leidžiančių įgyti paklausią profesiją, pasiūlą. Atsižvelgdami į tai, agentūros darbuotojai planuoja parengti ir tyrimo duomenimis paremtą informacinę medžiagą regiono mokyklose dirbantiems profesijos patarėjams. Supažindindami mokinius su regiono darbdavių poreikiais, įsidarbinimo perspektyvomis profesijos patarėjai galės geriau padėti mokiniui priimti su ateities karjeros kryptimi susijusius sprendimus, gerinti teikiamų profesinio orientavimo paslaugų kokybę.

Svarbi verslo atstovų nuomonė

„Šiuo metu renkame informaciją apie Panevėžio regione vykdomas profesinio ir aukštojo mokslo programas, numatomą parengti specialistų skaičių. Atsižvelgdami į žmogiškųjų išteklių problemos aktualumą parengėme klausimyną regiono verslo atstovams, – apie iniciatyvos eigą pasakoja J. Raukštienė. – Planuojame surengti ir gyvas diskusijas šios temos aktualijų išgryninimui, todėl tikimės sulaukti aktyvaus regiono verslo atstovų įsitraukimo į šios iniciatyvos veiklas.“

Aktyvus suinteresuotų šalių bendradarbiavimas didinant žmogiškųjų išteklių pasiūlą regione ypač svarbus kuriant verslui palankią aplinką regione. Regiono verslo apklausą planuojama vykdyti liepos–rugpjūčio mėnesiais. Vėliau duomenys bus analizuojami ir apibendrinami, o susipažinti su jų rezultatais profesijos patarėjai ir kiti suinteresuoti asmenys bus kviečiami šių metų pabaigoje.

Iniciatyva „Ilgalaikė darbo rinkos poreikių prognozė“ yra Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamo projekto „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ dalis.